Slide background
Slide background
Slide background

hacked by:

ID-AnonymouS'[K]

Program konference (.xlsx)

Detailní program konference (.xlsx)

 

Svojí účast na konferenci Pohyb a zdraví 2017 přislíbili: 

 

Andrew McKune   
Andrew McKune web Akademický profil: Andrew McKune je docent v oblasti sportovních věd na University of Canberra (UC) a člen univerzitního Výzkumného ústavu pro sport a tělesné aktivity, kde vede Výzkumné centrum pro ragby a fotbal. Je čestným docentem na Škole zdraví, součásti University of KwaZulu-Natal v Jihoafrické republice, a podílí se na výzkumu v Ústavu sportovních věd a medicíny na Florida State University. Docent McKune je držitel mnoha kvalifikací v oblasti sportu a sportovní vědy, lékařství (fyziologie), síly a udržování kondice a v rámci svého doktorského studia se specializoval na imunologii. Podle National Research Foundation v Jihoafrické republice se řadí mezi nejlepší vědce s hodností C2, má za sebou 60 recenzovaných publikací, granty v celkové hodnotě 2,5 milionu jihoafrických rantů, včetně financování studentského stipendia v Jihoafrické republice, a 400 000 dolarů (od začátku svého působení v Austrálii v roce 2015). Je členem redakčního výboru odborných časopisů International Society of Sports Nutrition a Acta Gymnica a je redaktorem časopisů Journal of Science a Medicine in Sport. Mezi jeho hlavní výzkumné zájmy patří biochemický rozbor slin a využití variability tepové frekvence při cvičení, ve sportu a zdraví. V současnosti se zabývá zkoumáním imunitní a stresové odezvy u hráčů ragby na mezinárodní úrovni. Dále ve svém výzkumu sleduje osoby, které vyhráli boj nad rakovinou, a také reaktivitu na stres ze cvičení u válečných veteránů trpících posttraumatickým stresem.
   
Donna Goodwin  
Goodwin Akademický profil: Doktorka Goodwinová vyučuje na Fakultě tělesné výchovy a rekreologie na Albertské univerzitě v kanadském Edmontonu, kde až do nedávna působila jako pomocná ruka děkana pro magisterské a doktorské studijní programy. Kromě toho je také bývalou ředitelkou tzv. Steadward Centre for Personal & Physical Achievement, což je výzkumné, výukové a fitness centrum pro lidi s postižením. Doktorka Goodwinová je členkou Mezinárodní federace aplikovaných pohybových aktivit (International Federation of Adapted Physical Activity), Severoamerické společnosti sdružující odborníky z oblasti zdraví, tělesné výchovy, rekreologie, sportu a tance (North American Society of Health, Physical Education, Recreation, Sport, and Dance Professionals) a byla oceněna tzv. Queen’s Golden Jubilee medailí, kterou přijala z rukou kanadského generálního guvernéra. Jako hostující profesorka působila v Norsku, Koreji, Hong Kongu, Číně a Irsku.
Zaměřuje se především na výuku v oblastech jako tělesné postižení a pohybová aktivita, vývojové vady a pohybová aktivita a etika v aplikovaných pohybových aktivitách. V rámci výuky se snaží kombinovat přednášky se sebereflexí, pro kterou studenti používají deníky, zkušenosti při práci v komunitách s tělesně postiženými a také interaktivní diskuze. V současné době se doktorka Goodwinová zabývá výzkumem v oblasti užité etiky a její aplikací v profesní i výzkumné praxi. Její kvalitativní výzkum byl publikován v mnoha odborných časopisech, jako například Adapted Physical Activity Quarterly, QUEST, Journal of Applied Sport Psychology, Therapeutic Recreation Journal, Leisure/Loisir, Journal of Teaching in Physical Education a Sport, Ethics, and Philosophy. Velikou radost jí dělají studenti a jejich úspěchy, za které pravidelně získávají významné finanční odměny.
   
Miroslav Janura  
  Akademický profil: Profesor Miroslav Janura pracuje jako vedoucí katedry přírodních věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci, působí také na Lékařské fakultě Ostravské univerzity v Ostravě. Přednáší v předmětech Biomechanika, Aplikovaná biomechanika a Metodologie vědy. Jeho výzkumná činnost je zaměřena na hodnocení posturální stability a na možnost ovlivnění faktorů zvyšujících riziko pádů. Zabývá se také analýzou chůze u různých skupin populace (transtibiální a transfemorální amputace, osteoporóza, hallux valgus apod.). V této oblasti řeší vliv pohybové aktivity na změnu stereotypu chůze, sledování změn v poloze a zatížení sousedních segmentů na dolních končetinách a určení vlivu vybraných faktorů (biomechanické faktory, strukturální anomálie, systémová onemocnění, dědičné predispozice, nošení nevhodné obuvi apod.) na zatížení nohy. Profesor Miroslav Janura je předsedou České národní společnosti Mezinárodní společnosti pro ortotiku a protetiku.
   
Klára Daďová  
Dadodava web Akademický profil: Doktorka Klára Daďová pracuje jako vedoucí katedry zdravotní TV a tělovýchovného lékařství Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Na FTVS UK vyučuje např. aplikované pohybové aktivity, tělovýchovné programy pro zdravotně oslabené, geriatrii a gerontologii a kompenzační cvičení. Je také lektorkou různých kurzů celoživotního vzdělávání. Dlouhodobě se věnuje prevenci poruch pohybového systému a skupinovým cvičebním lekcím pro seniory. Její vědecká práce byla zpočátku zaměřena na rehabilitaci kardiaků, v současné době se zabývá zdravotními aspekty pohybových aktivit seniorů a jedinců se specifickými potřebami. Je autorkou skript Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených a vědecké monografie Subjektivní vnímání tělesné zátěže. Pravidelně publikuje v časopisu Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Tělesná výchova a sport mládeže a dalších časopisech oboru sportovní medicíny a kinantropologie.
   
Mgr. Hana Pernicová, Ph.D.  
Pernicova web Akademický profil: Mgr. Hana Pernicová, Ph.D. absolvovala doktorát v oblasti psychologie sportu. Působí jako odborný asistent na Katedře společenských věd v kinantropologii Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Přednáší v předmětech Psychologie a Psychologie sportu. Její výzkumná činnost je zaměřena na mentální trénink ve sportu. Je členkou Asociace psychologů sportu. Věnuje se také psychologické přípravě sportovců a přednáškové činnosti v oblasti psychologie sportu.
logo UP horizont bila cz logo FTK horizont cb inverze cz logo EPISCHOOL bila CZ logo Erasmus plus logo SZU pro EPISCHOOL logo KLIKO